29 stycznia - Jest zwolennikiem ideałów i stara się wpływać dodatnio na swe otoczenie.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Styczeń

Silny, władczy - posiada znaczne zdolności wykonawcze i potrafi sobie torować drogę poprzez wszelkie przeciwieństwa i przeszkody. Jest to człowiek nieustraszony o szerokich poglądach i wszechstronnych zainteresowaniach. W życiu codziennym jest dość spokojny i łagodny - zwłaszcza w stosunku do najbliższych sobie osób. W walce życiowej jest jednak czujny i bystry: nieustannie posuwa się naprzód. Ma zazwyczaj wysokie ideały, które skutecznie propaguje w życiu i w obronie których potrafi walczyć bohatersko. Nie zawsze jest logiczny - i nie chce poddawać się kierownictwu innych ludzi. Jego świetna intuicja pozwala mu doskonale orientować się we wszystkim co się dzieje dookoła. Gdy tylko osiągnie odpowiedni rozwój duchowy - wówczas przenika tajemnice przyrody, czerpie z najgłębszych natchnień twórczych świata i nie daje się wprowadzić w błąd omamieniom zmysłów. Wytrwały, gruntowny - ma wielu przyjaciół, którzy wywierają na niego wpływ dodatni, a nawet mogą się przyczynić do jego rozwoju duchowego. Poglądów swych i zapatrywań nie chowa wyłącznie dla siebie lecz stara się je propagować i rozpowszechniać na wsze strony. Dąży bowiem zawsze do tego, aby otoczenie odpowiadało jego ideałom. Lecz umysł jego jest zbyt energiczny i nadmiernie krytyczny - co budzi niechęć i antagonizm innych ludzi. Działanie jego odznacza się w życiu wielką szybkością akcji i prostolinijnością wykonania. Jego organizm może ucierpieć dzięki gorszemu krążeniu krwi - a mogą mu się również dać we znaki niedomagania nerwowe, które zwłaszcza łatwo występują u kobiet urodzonych dnia tego. W miłości jest dość szczęśliwy. Po małżeństwie najczęściej następuje poprawa sytuacji życiowej* Małżeństwo zazwyczaj harmonijne. Dzieci niewiele lub wcale. Czego się strzec winien. Grożą mu przykrości przez kobiety. Jego przedsiębiorczość zostaje często skierowana na tory fałszywe.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

22 listopada - Sprytny, przebiegły - interesuje się militaryzmem.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Listopad

Zdecydowany, energiczny - uczy się zarówno łatwo z książek, jak i bezpośrednio z życia. Pragnie się wybić i nie szczędzi żadnego wysiłku, aby dopiąć swego celu. Nie obawia się niczego i dobrowolnie podejmuje się przeprowadzenia najtrudniejszych zadań, wymagających niezwykłych wysiłków umysłu i ciała. Nie znosi żadnego nacisku z zewnątrz. Z wielkim tylko trudem poddaje się władzy innych, a całe jego dążenie skierowane jest przeważnie ku temu, aby samemu panować. Pragnienie uznania jest w nim bardzo silne. Gdy omijają go należne pochwały (według jego pojęcia) - wówczas staje się bardzo niezadowolony. Jest on na ogół oddany życiu w jego najsubtelniejszych formach i okazuje dużo smaku w każdym kierunku. Potrafi on odkrywać sekrety innych, zwłaszcza dotyczące powodzenia w interesach lub społecznego. Informacje zdobyte zużywa dla własnej korzyści, niewiele troszcząc się o innych. Charakterystyczna jest jego umiejętność kontrolowania i opanowania samego siebie. Potrafi zapanować nad żądzą i zamieniać ją na wolę i wyższe wartości twórcze. Staje się wówczas podobnym do maszyny parowej, ożywianej potęgą wewnętrzną i gotowej do wyruszenia w drogę do celów wielkich i dalekich. Chociaż szorstki nieraz w stosunkach - jest jednakże sprawiedliwy i uczciwy. Dzięki dużej sile przyciągającej, jaką wywiera na innych oraz swoim osobistym zalotom - osiąga w życiu powodzenie. Ten zdolny i błyskotliwy człowiek jest nieustannie zajęty. Trudno mu przychodzi zachować bierność i rozwijać cierpliwość.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

17 marca - Może osiągnąć dobre stanowisko, na którym jednak grozić mu może katastrofa.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Marzec

Urodziny dzisiejsze dają dwa typy - albo człowieka dość powierzchownego - albo też głębokiego i usposobionego filozoficznie. Jest to natura jasna i wyrazista. Ma serdecznych przyjaciół, którzy okażą się w końcu bardzo pożyteczni. Również i osoby wyżej postawione okazują mu swą protekcję. Usposobiony społecznie - chętnie spełnia swe obowiązki względem in- nych i nie chciałby sprawiać najmniejszej subiekcji nikomu. Nie jest bynajmniej rewolucjonistą - uznaje w pełni obowiązujące systemy moralne, społeczne i towarzyskie - i poddaje się im z ochotą. Z poddaniem się również znosi życiowe przejścia, ograniczenia i ucisk, na jaki jest nieraz narażony. Jest dowcipny, a ponieważ łatwo dojrzy śmieszne strony każdego - może swymi słowami wywołać niezadowolenie otoczenia. Trzeba dodać, że inni ludzie najczęściej nie rozumieją go i sądzą niesprawiedliwie, nie potrafiąc ocenić jego jak najlepszych zamiarów i czystych intencyj. Co mu grozi. Może on zostać powalony przez nagłe i nieoczekiwane nieszczęście, które podminuje rezultaty jego prac i zrujnuje jego nadzieje. Niechaj więc zachowuje jak największą ostrożność, niechaj pracuje gorliwie i posiew ziarna swej pracy rzuca na szerokie pola społeczeństwa. Czy będzie zbierać żniwo swego posiewu? Nie wiadomo. Jak wychować dziecko dziś urodzone. Największe wysiłki wychowawców powinny być skierowane na rozwinięcie w nim woli. Czasami okazuje ono dziwny upór, którego jednakże nie należy uważać za objaw woli i nie trzeba starać się o złamanie takich nagłych napadów zapamiętania się dziecka. Jest to bowiem nieraz tylko uczucie wstydu, wywołane przez jego wielką delikatność i wrażliwość, która została przez coś boleśnie dotknięta. Ponieważ takie dzieci okazują duże zdolności - należy je wcześnie przyuczać, aby starały się wszystko same rozstrzygać i decydować - na podstawie pewnych określonych przez wychowawców zasad. Dziecko szybko je pojmie i w czyn wprowadzi.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

30 lipca - Jest dobrym organizatorem i może zająć stanowisko przodujące.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Lipiec

Umiejętnie trzyma się w życiu złotego środka i potrafi zachować równowagę, unikając krańcowości. Jest to silny, mądry, odważny człowiek o mocnej woli, szlachetny, wspaniałomyślny - zawsze jest uprzejmy i ujmujący. Ma on w swym charakterze bardzo dużo odwagi, energii i wytrwałości, a dzięki umiejętnemu zastosowaniu tych swoistych właściwości - dostaje się w takie sfery życiowe, gdzie może stać się osobą główną, skupiającą na sobie uwagę powszechną. Zwolennik prawdy - gardzi wszystkim co marne i nie lubi wykrętów. Odznacza się swym trafnym sądem - ale nie jest tolerancyjny. Władczy - dąży w życiu do potęgi. Toteż przeważnie wysuwa się na pierwsze miejsce i zajmuje stanowisko przodujące - dzięki swym wszechstronnym zdolnościom, a głównie - dzięki wielkiej potędze woli, jaka go ożywia. Zawód. Czeka go powodzenie jako organizatora, kierownika przedsiębiorstw, dyrektora, oficera lub doktora. Najlepiej sam czuje się w takim zawodzie, który albo przynosi korzyść innym lub też sprawia im przyjemność i dostarcza rozrywki - a zatem artysta, muzyk, organizator zabaw publicznych, przedstawień dramatycznych itp. Młodość jego przeważnie nigdy nie jest tak pomyślna jak życie poważniejsze, w którym zbiera rezultaty obfite swych wcześniejszych wysiłków. Jest to człowiek, który urodził się do odgrywania roli wybitnej i może zyskać uznanie ogólne, a może nawet i sławę. Gdy osiągnie wyższy rozwój duchowy - może stać się człowiekiem natchnionym, wzniosłym, pełnym chwały, nie pozbawionym właściwości proroczych. Duch jego przenika wówczas wczechświaty i rządzi duszami ludzkimi.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

4 czerwca - Ma głową otwartą - lecz okazuje brak skrupułów.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Czerwiec

Potrafi doskonale argumentować i dowodzić - a dzięki temu wywiera wpływ dość znaczny na swe otoczenie. W ogóle jest to człowiek o głowie otwartej, specjalnie uzdolniony w kierunku filozoficznym. Umysł jego niezwykle bystry i subtelny - nie pozbawiony jest również i chytrości. Interesują go zawsze rzeczy najnowsze i bardziej postępowe - a gdy coś utraciło swój posmak nowości - przestaje go interesować, szuka on wówczas nowych dziedzin dla swej ekspansji umysłowej. Dzięki swym wybitnym zdolnościom dostosowania się do warunków i potrzeb życiowych - łatwo może osiągnąć wyniesienie. Trzeba jednakże dodać, że nie lubi wszelkiej pracy zbyt i monotonnej, która by nie dawała dostatecznego pola do popisu jego zdolnościom intelektualnym. Dzięki swemu przyjemnemu charakterowi - jest dość lubianym przez otoczenie. Dużo korzysta w swych podróżach - zarówno umysłowo jak i materialnie. Wady. Usposobienie jego jest jednak dość harmonijne. Waha się, wątpi, często podlega złudzeniom - z czym walczyć powinien. Pragnie bardzo zrobić majątek i nie przebiera w środkach, jakie mogą go do tego doprowadzić. Co mu grozi? Chociaż jest bardzo ostrożnym i dba o siebie i o swe interesa - może zarówno zostać oszukanym przez innych, jak też i zawieść się na swych własnych zdolnościach. Czego się strzec winien? Z powodu braku skrupułów, jaki okazuje ubiegając się za korzyściami materialnymi - może popaść w niebezpieczne sytuacje życiowe. Dziecko dziś urodzone - powinno być kierowane wpływem miłości. Gdyby jej wychowawcy nie odczuwali - niechaj mimo wszystko unikają postępowania szorstkiego. Na dziecko dziś urodzone najlepiej bowiem oddziaływać przez jego myśli i rozwój umysłowych zdolności. Jego umysł jest bowiem bardzo rozwinięty, pojemny i łatwo wszystko pojmuje.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

6 stycznia - Poważny, wyrozumiały - potrafi przystosować się do otoczenia.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Styczeń

Jest to człowiek uprzejmy, giętki, sympatyczny - ma zaufanie do ludzi. W życiu czekają go uśmiechy losu i nieraz staje się przyjacielem i towarzyszem osób wybitnych. Przyjaciele będą się cieszyć z nim razem, a jego wrogowie zostaną obezwładnieni dzięki jego uprzejmości i wyrozumiałości, ich napaści okażą się bezskuteczne. Do życia odnosi się bardzo poważnie, a zazwyczaj jest zwolennikiem tradycji i autorytetu. Nieraz wykazuje subtelne odczucie historii, a przejawia również głębokie zrozumienie problemów teraźniejszości. Prawodawstwo społeczne wielce go interesuje, a dobrobyt i szczęście całego społeczeństwa żywo go obchodzi. Jest specjalnie uzdolniony do tego, aby wykonywać plany i projekty zakrojone na wielką skalę. Okazuje też zadziwiającą ciągłość wysiłków w kierunku osiągnięcia jakiegoś określonego celu, obiecującego przyjemności i szybkie korzyści materialne. Od razu jednak traci przekonanie do danej pracy, gdy jej wyniki materialne wydają mu się nieznaczne. O co powinien się troszczyć. Aby nie ulegać swym przywidzeniom i dostrzegać rzeczy takie, jakie są w istocie. Jak wychować dziecko urodzone w tym dniu. Należy je kształcić specjalnie w kierunku handlowym, aby zbierało praktyczne doświadczenia życiowe. Kobiety urodzone dnia tego wrażliwe i zmysłowe - wykazują zdolności do interesów i są dobrymi gospodyniami, starannymi i oszczędnymi. Okazują wiele smaku w urządzaniu mieszkania jak i doświadczenia w zarządzaniu domem. Lubią piękne dekoracje i ozdoby, a specjalnie interesują się drogimi kamieniami i biżuterią. Życie człowieka urodzonego w tym dniu układa się najczęściej pomyślnie i pokojowo. Mogą go dotknąć przykrości ze strony krewnych.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

23 października - Jest zamknięty w sobie i lubi wyodrębniać się od innych.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Październik

Jest to człowiek stały, ostrożny, rozważny. Okazuje w życiu silną wolę, takt, dążenie do potęgi i z zamiłowaniem oddaje się rozmyślaniom. Dąży on bowiem do rozwoju wewnętrznego i nie szczędzi wysiłków w kierunku udoskonalenia się. Jest nieco skryty - zamknięty w sobie i chętnie wyodrębnia się od swego otoczenia. Jego dziedziną psychiczną jest władza i panowanie. Przez opanowanie samego siebie może osiągnąć władzę nad innymi. Energiczny, stanowczy - potrafi sprawować władzę nad innymi. Do czego powinien dążyć? Niechaj unika pobłażania sobie i swym namiętnościom i niechaj nie ugania się za przyjemnościami. Jego najwyższym dążeniem powinno być osiągnięcie całkowitej kontroli swych uczuć, namiętności, intelektu. Trzeba dodać, że mimo początkowe upadki lub pomyłki - zazwyczaj posuwa się naprzód w tym kierunku i osiąga znaczny postęp. Dzięki silnemu oddziaływaniu jakie wywiera na swe otoczenie, może wówczas przyspieszyć rozwój bliskich sobie ludzi i stworzyć dla nich lepsze warunki egzystencji. Co mu grozi? Niebezpieczeństwo ze strony wrogów. Gdy już uważa się za zupełnie szczęśliwego i zabezpieczonego - może się okazać, że właśnie w tym czasie otoczony jest niebezpieczeństwami. Jak wychować dziecko urodzone dzisiaj? Ma ono wrodzone zdolności wynalazcze, odznacza się swymi oryginalnymi myślami, jak również zdolnościami do rysunków i w ogóle wszelkiej pracy ręcznej. Nauczyciele nie powinni hamować jego wrodzonej oryginalności, lecz rozwijać ją i potęgować. Dziecku takiemu należy pozwolić na to, aby szło swymi własnymi drogami i nie trzeba ograniczać jego samodzielności, gdyż inaczej jego duże wrodzone zdolności mogą ulec przytłumieniu. Gdy wątpić w to, co takie dziecko mówi lub wyśmiewać się z niego -wówczas może łatwo nauczyć się kłamać a nawet oszukiwać.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

19 grudnia - Wynalazczy, wszechstronny - potrafi sobie dać radą w najrozmaitszych dziedzinach życia.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Grudzień

Ambitny - pragnie czegoś dokonać i coś osiągnąć, ale czyni to wszystko więcej z przyrodzonego popędu i swej impulsywnej natury - zresztą, dość sympatycznej, aniżeli powodowany pragnieniem zrobienia kariery. Dwa różne charaktery posiada ten człowiek: jeden wewnętrzny a drugi zewnętrzny. Oba są bardzo przedsiębiorcze, ryzykujące, beztroskie, a jednocześnie nadzwyczaj wrażliwe, czułe i zamknięte w sobie - i dlatego niełatwo jest takiego człowieka poznać i ocenić należycie. Nieraz jest też drażliwym i niespokojnym, co tłumaczy się różnicą tych obu natur, gdy pragną się manifestować jednocześnie. Ta podwójność w jego życiu przejawia się dość często - nieraz jego zawód jest podwójny lub też posiada dwa jednoczesne źródła dochodu, dwa mieszkania lub zawiera dwa małżeństwa albo też dłuższe związki. Jest to natura wiele obiecująca - ale nie zawsze warunki życiowe pozwolą się jej rozwinąć odpowiednio. Przyjemny i wesoły kompan - potrafi ironizować nad sobą samym. Czego się strzec winien? Aby nie pozostać bez inicjatywy, nie być pozbawionym kierunku w jakim powinien koncentrować swe siły. Wówczas bowiem może się zbytnio rozpraszać, stwarzając sobie liczne trudności i przejścia. Kobieta urodzona dnia tego posiada - jak i mężczyzna - dużo szczerości, bezpośredniości i otwartości, a jej życzliwy i koleżeński stosunek do mężczyzn nieraz wywołuje nieporozumienia. Jej przyjaźń bowiem bywa brana za miłość a miłość za przyjaźń. Gdy powstają takie nieporozumienia - wykazuje ona dużo dumy i wyniosłości, a jej uśmiech pokrywa nierzadko głębokie cierpienie. Po takich przeżyciach staje się bardzo ostrożna, samoopanowana, broniąca się przed głębszym uczuciem, dzięki czemu otoczenie uważa ją za kokietkę - zresztą - zupełnie niesłusznie.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy

13 marca - Usposobiony krytycznie - nie podlega przesądom, a mimo to nie widzi błędów swych bliskich.

Kategoria: Horoskop>Urodzinowy>Marzec

Decyduje się powoli - lecz potem wytrwale realizuje swe postanowienia. Usposobienie jego jest bardzo ustępliwe - ale raz rozgniewany - trudno się uspokaja. Nigdy jednak nie jest mściwy i nie pokazuje nienawiści - raczej szlachetność i prawość. Na ogół dość harmonijny, o dużych zdolnościach analitycznych i krytycznych, może być czasem niespokojny, nerwowy, nieuważny. W pracy zawodowej jest gorliwy. Morze wywiera nań wpływ przyciągający - w ogóle lubi wodę, sporty wodne i spacery nad wodą. W związku z wodą, płynami, żeglugą lub narkotykami albo muzyką - może osiągnąć powodzenie. Urodziny dzisiejsze wykazują właściwości podwójne. Jedna strona tego charakteru - to silna indywidualność o określonym celu w życiu, posiadająca wysokie ideały i obdarzona dużą intuicją, pozwalającą nieraz na trafne przewidywanie wydarzeń, jakie mają nastąpić. Z drugiej strony tak urodzony człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem i emocjami. Jak wychować dziecko tak urodzone. Należy je odzwyczajać od marnotrawstwa. Najlepiej dawać mu nieco pieniędzy i żądać potem ścisłego rachunku z ich użycia. Dziecko zacznie sobie wówczas zdawać sprawę z wartości środków materialnych. Lubi przygody życiowe i nie widzi często błędów osób, z którymi łączą go uczucia i sympatie. Zazwyczaj posiada wpływowych i potężnych przyjaciół, którzy darzą go swym poparciem. Majątek jednak zawdzięczać będzie samemu sobie. Przeważnie ma dość liczną rodzinę, dzieci zazwyczaj kilkoro, a często zawiera dwa małżeństwa. Jest tak wrażliwy, że nieraz nie potrafi odróżnić własnych uczuć od cudzych, jakie mu się narzucają i potrafią całkowicie opanować jego osobowość. Jego indyferencja może być z jednej strony spokojem umysłu przekonanego o niewzruszonej pewności realizowania się jego zamierzeń, a z drugiej strony - może to być tylko zwykła bierność i nieostrożność lub brak szerszych zainteresowań, człowiek może okazywać słabość, która przejawia się w życiu nieostrożnym, w uganianiu się za rozrywkami, hazardem, emocjami, wzruszeniami lub też w obojętności, jaka powstaje z braku szerszych zainteresowań i przejawia się w próżności lub samouwielbieniu.

Tagi: horoskop, urodziny, horoskop urodzinowy