Terms of use

Regulamin tego serwisu

I. Uwagi ogólne
II. Definicje
III. Rejestracja i zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu
IV. Prawa i Obowiązki Użytkownika
V. Odpowiedzialność Użytkownika
VI. Prawa i obowiązki Administratora
VII. Dane osobowe
VIII. Reklamacje
IX. Zmiany Regulaminu


I. Uwagi ogólne:
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, stanowiące prawne podstawy korzystania i funkcjonowania tego serwisu internetowego. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

II. Definicje:
1. Regulamin - niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora,
2. Serwis - serwis internetowy, zawierający informacje, z elementami społecznościowymi, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczenie galerii zdjęć, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum. Za pośrednictwem Serwisu mogą być świadczone w przyszłości, odpłatnie i nieodpłatnie usługi na rzecz Użytkowników związane z tematyką Serwisu.
3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po akceptacji Regulaminu, skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Nazwy Użytkownika i hasła pozwalającego zalogować się na Konto (rejestracja w Serwisie). Użytkownikiem może być również osoba niepełnoletnia oraz nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownik dokonuje założenia konta wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność i ryzyko.
4. Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis.
5. Konto - dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu (podaniu nazwy Użytkownika i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie,
6. Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika zawierający m. in. adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu, które są prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.
7. Baza Profili - zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
8. Galeria - zbiór zdjęć, plików audio i wideo utworzony przez Użytkownika i prezentowany na stronach Serwisu.
9. Forum - forum dyskusyjne, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników dotyczące zagadnień związanych z tematyką Serwisu.
10. Czat - funkcja Serwisu umożliwiająca rozmowę w czasie rzeczywistym zarejestrowanym i zalogowanym do Serwisu Użytkownikom
11. Komentarze - automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo) na Forum oraz wypowiedzi na Czacie.
12. Materiały – wszelkie materiały zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

III. Rejestracja i zasady dostępu Użytkowników do zasobów Serwisu
1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
2. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarek internetowych z włączona obsługą plików "cookies").
3. Do tego, aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu oraz korzystać z jego zasobów niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w ust. 2 powyżej oraz posiadanie dowolnej, aktywnej skrzynki e-mail. W celu dokonania rejestracji Administrator Serwisu przesyła informację na podany przez Użytkownika adres e- mail.
4. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej zgody Administratora.
5. Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie nazwy i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję „wyloguj” dostępną w Serwisie. Powyższe ma takie znaczenie, iż w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego samodzielnie przez Użytkownika, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego dokonano zalogowania do Serwisu i osoby zasiadająca przy takim komputerze, będą miały możliwość korzystania z Serwisu tak jak zalogowany Użytkownik, a więc będą miały dostęp do wszystkich danych takiego Użytkownika oraz jego korespondencji. Powyższe należy mieć na uwadze i nie należy pozostawiać komputera ze stanem zalogowania dostępnego dla innych osób, gdyż daje to tym osobom możliwość przeglądania i korzystania z Serwisu tak, jakby to robił zalogowany Użytkownik.


IV. Prawa i Obowiązki Użytkownika:
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.
2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
3. Warunkiem zamieszczenia w Serwisie Galerii, zdjęć, Komentarzy jest skuteczne dokonanie procedury rejestracji oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie Galerii, zdjęć, Komentarzy przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownik ma prawo zamieszczania Galerii, zdjęć, Komentarzy przy uwzględnieniu następujących uwarunkowań:
a. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,
b. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
c. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.
5. Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:
a. wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji) w związku z brzmieniem i na zasadach ust. 12 roz. VI Regulaminu,
b. w przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym, w zamian za możliwość skorzystania z Serwisu udziela bezterminowej, nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie ich dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w przypadku ich wykorzystania, kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
c. zobowiązuje się w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści, materiałów graficznych lub wizerunku osobistego osób trzecich, złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści lub podjąć inne wskazane przez Administratora czynności, które uwolnią Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także, w razie konieczności, wstąpić do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpić do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań, zadośćuczynień czy kosztów wykonania innych czynności orzeczonych przez odpowiednie organy, w tym sądy.
6. Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 512 kilobajtów, o rozdzielczości większej niż 1024 x 768 i mniejszej niż 640 x 480, jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu. Warunkiem dokonania publikacji przez Administratora będzie dodanie zdjęcia przez Użytkownika do prawidłowej kategorii, a także wskazanie nazwy zdjęcia i jego opis.
7. Mając na uwadze dobro Użytkowników, a także w celu zapewnienia najwyższej jakości Serwisu, niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a. rozpowszechnianie treści pornograficznych,
b. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
c. rozsyłanie spamu i nie zamówionej informacji handlowej, oraz informacji tematycznie niezwiązanych z Serwisem oraz w swej treści przypominających komunikaty i ogłoszenia,
d. publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)
e. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich.
8. Każdy Użytkownik Serwisu potwierdza, iż w przypadku korzystania z połączeń (linków) zamieszczonych w Serwisie, pozwalających na dostęp do innych stron Web Wide Web site lub innych stron internetowych adresów lub innych źródeł, powyższe strony nie są kontrolowane przez Administratora lub osoby przez nią upoważnione i w związku z tym Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Serwis. Użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko.

V. Odpowiedzialność Użytkownika
W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie– Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

VI. Prawa i Obowiązki Administratora
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów (w tym wypowiedzi na Czacie, Forum oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu), jak również za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. W sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu po raz pierwszy lub w stopniu nieznacznym, Administrator ma prawo udzielić mu ostrzeżenia. Do sytuacji, wskazanych w zdaniu poprzedzającym zalicza się w szczególności:
a. używanie w wypowiedziach na Forum i Czacie zwrotów wulgarnych, obraźliwych i prowokacyjnych,
b. cytowanie poprzedniej wypowiedzi zamieszczonej na Forum i Czacie,
c. wielokrotne zamieszczanie zdjęć, których publikacji Administrator odmówił,
d. zamieszczanie zdjęć, z pominięciem limitu określonego przez Administratora,
e. spamowanie,
f. niestosowanie się do zasad polskiej pisowni,
g. niestosowanie się do zasad konkursów,
h. zamieszczanie na Forum wypowiedzi niedotyczących danego tematu,
i. zamieszczanie odesłań do stron internetowych zabronionych przez Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do Konta oraz do określonych Materiałów zamieszczanych na Forum i Czacie oraz ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi na Czacie i Forum jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.
3. Dostęp może być również zablokowany w przypadku, gdy:
a. Użytkownik założył w Serwisie więcej niż jedno Konto,
b. temat Galerii, wypowiedzi na Czacie i Forum jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie,
c. Użytkownik zamieszcza zdjęcia, bez posiadania do nich praw autorskich,
d. Użytkownik zamiesza w Serwisie Materiały mające na celu reklamę innych serwisów o tematyce rolniczej oraz innej działalności komercyjnej, bez uzgodnienia z Administratorem.
e. Użytkownik zamieszcza w Serwisie odesłania do stron internetowych zabronionych przez Administratora
4. Administrator jest uprawniony zablokować Konto Użytkownika w sytuacjach określonych:
a. w ust. 3 pkt c i e na 30 dni,
b. w ust. 3 pkt a i d na czas nieokreślony
W pozostałych sytuacjach wskazanych w ust. 2 i 3 § 6 Regulaminu, Administrator blokuje Konto na 7 dni.
5. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane Materiały według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulamin.
6. Aby uzyskać wcześniejszy dostęp do zablokowanego Konta, Użytkownik może zgłaszać Administratorowi naruszenia Regulaminu, przez innych Użytkowników Serwisu. W szczególności dotyczy to sytuacji wymienionych w ust. 1 lit. a- i. Dokonanie 20 zgłoszeń powoduje dostęp do konta zablokowanego na 7 dni, a 60 dostęp do Konta zablokowanego na dni 30.
7. Konto może ponadto zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem,
b. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 9 miesięcy od ostatniego zalogowania,
c. Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika,
d. Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
e. Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem,
8. Administrator bez uzyskiwania dodatkowego oświadczenia lub zgody ma prawo do:
a. wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie,
b. zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów Serwisu,
c. zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika,
9. Administrator zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo, niestanowiące odrębnej własności Użytkowników , stanowią własność Administratora i są prawnie chronione.
10. Administrator ma obowiązek usunąć Profil na żądanie Użytkownika.
11. Administrator nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane w Serwisie, za wyjątkiem przypadków wskazanych w przepisach szczególnych.
12. Administrator ma prawo korygować zawartość strony internetowej w dowolnym czasie bez powiadamiania Użytkowników. Administrator jako zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań aby Serwis działał w sposób ciągły bez żadnych zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia, błędy jak i też zakłócenia w działaniu strony internetowej. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
15. Administrator zastrzega sobie prawo do oznaczania różnymi metodami i cechami materiałów przekazywanych do Serwisu przez Użytkowników, dla wykazywania ich pochodzenia z Serwisu, co ma na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu tych materiałów w sposób niezgodny z wolą Użytkowników przez jakiekolwiek podmioty do tego nieupoważnione.
16. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie tworzy żadnych zobowiązań po stronie Administratora.

VII. Dane osobowe
1. Administrator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości Administratora osobistego adresu e- mail (adresu elektronicznego).
2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Administratora danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa Administratora obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. W sytuacji świadczenia w przyszłości przez Administratora usług związanych z tematyką Serwisu Użytkownik wyraża także zgodę na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Adres elektroniczny będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.


VIII. Reklamacje
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi lub osobom pełniącym rolę moderatorów.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

IX. Zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w Serwisie.
2. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejsca do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji. Jeżeli oświadczenie Użytkownika nie dotrze do Administratora w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
5. Jeżeli którykolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieobowiązujące, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
6. Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu, a wszelkie spory z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Administratora.